Autorizovaný predajca a servis pre Slovensko

Reklamácie

Reklamačný poriadok

Na celý tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Záruka sa vzťahuje na všetky zjavné a skryté závady tovaru, ktoré nie sú zlúčiteľné s jeho funkčnosťou, funkčnými a estetickými vlastnosťami. Ako záručný list slúži faktúra (dodací list), ktorý predajca kupujúcemu zašle spolu s tovarom.

Kupujúci je povinný si tovar pri jeho prevzatí skontrolovať. Prevzatím sa rozumie odovzdanie tovaru prepravcom. Za vady vzniknuté počas prepravy tovaru predajca neručí. Pokiaľ kupujúci pri skontrolovaní tovaru zistí, že je obal výrobku mechanicky poškodený, má povinnosť tovar od prepravcu neprevziať. O tejto skutočnosti kupujúci predajcu upozorní e-mailom alebo telefonicky. V tomto prípade predajca kupujúcemu zásielku zašle opäť s nepoškodeným obalom. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu bezodkladne po vykonaní prehliadky dodaného tovaru všetky závady. Po zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru s údajmi na faktúre alebo dodacom liste je nutné podať o tomto stave správu predávajúcemu do troch dní od prevzatí tovaru. Kupujúci môže oznámiť zistené vady predajcovi písomne na adresu predávajúceho alebo na e-mailovú adresu eshop@concept2.sk. V oznámení kupujúci predávajúcemu uvedie popis zistených závad a nárok, ktorý v dôsledku závady uplatňuje. Kupujúci môže pre túto skutočnosť využiť reklamačný formulár.

Kupujúci v dôsledku závady tovaru môže uplatniť nasledujúce nároky: dodanie chýbajúceho tovaru, výmena tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. Pri reklamácii je nutné v každom prípade predložiť kópiu faktúry, doklad o zaplatení a dodaní tovaru a samotný reklamovaný tovar. V prípade reklamácie závady tovaru, za ktorého kvalitu prevzal predávajúci záruku od výrobcu, musia byť závady reklamované najneskôr do konca záručnej lehoty. Predávajúci je povinnný reklamáciu vybaviť v zákonnej lehote, najneskôr do 30 dní. Lehota pre vybavenie reklamácie začína plynúť dňom doručenia tovaru na adresu predávajúceho.

Práva z chybného plnenia

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (predovšetkým ustanoveniami § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka). Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá závady. Predovšetkým predávajúci zodpovedá voči kupujúcemu, že v dobe keď kupujúci tovar prevzal:

  • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak neexistuje dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi uskutočňovanej,
  • je tovar vhodný na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
  • tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením zmluvnej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvného vzorku alebo predlohy,
  • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
  • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odstavci obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.

Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.

Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

Odstúpenie od zmluvy

Pokiaľ je kúpna zmluva uzavretá pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s ustanoveniami Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, začne plynúť táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru).

V prípade, že si spotrebiteľ želá podľa hore vyššie uvedeného zákona odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, informuje predávajúceho na e-mailovú adresu eshop@concept2.sk alebo písomne na adresu: Ultraining s.r.o., Skubínska 13, 974 09 Banská Bystrica.

Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvori prílohu týchto obchodných podmienok.

Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, budú mu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu príjde oznámenie o odstúpenie od kúpnej zmluvy, všetky platby, ktoré od spotrebiteľa obrdržal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný predávajúcim). Pre vrátenie platieb použije predávajúci rovnaký platobný prostriedok, ktorý spotrebiteľ použil pre uskutočnenie počiatočnej transakcie, pokiaľ spotrebiteľ výslovne neurčil inak. Platbu predávajúci spotrebiteľovi vráti až po obdržaní vráteného tovaru.

Ustanovenia zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nie je možné chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy odovzdať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, daňového dokladu atď.). Ak nebude tovar vrátený v pôvodnom obale alebo ak bude tovar či obal poškodený, má predávajúci nárok na úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Predávajúci je v takomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takomto prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Tovar, na ktorý sa odstúpenie vzťahuje, je potrebné zaslať ako balík – doporučenú zásielku na adresu predávajúceho, nie však na dobierku. Spotrebiteľ nesie priame náklady spojené s vrátením tovaru.

AUTORIZOVANÝ PREDAJCA A SERVIS PRE SLOVENSKO

Viac informácií