Autorizovaný predajca a servis pre Slovensko

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.concept2.sk. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť Ultraining s.r.o., so sídlom Skubínska 13, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 36031143, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo 5472/S a kupujúceho (ďalej len zákazník, spotrebiteľ).

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, ktoré nie sú tymito obchodnými podmienkami upravené, občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964) a Zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ alebo právnická osoba, riadia sa vzťahy, ktoré nie sú upravené inak, obchodným zákonníkom (zákon č. 513/1991 Zb.), v platnom znení. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať.

2. Uzavretie kúpnej zmluvy

Riadne vyplnená a prostredníctvom internetového obchodu www.concept2.sk odoslaná, prípadne prostredníctvom telefónu urobená objednávka kupujúceho je záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Predávajúci potvrdí obdržanie objednávky prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom toto potvrdenie nie je svojou povahou súhlasom s uzavretím kúpnej zmluvy. Za súhlas s uzavretím kúpnej zmluvy je považovaný okamih, kedy predávajúci odošle objednaný tovar kupujúcemu. V okamihu odoslania tovaru teda jednoznačne dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, pričom táto zmluva sa riadi platnými obchodnými podmienkami predávajúceho.

Spotrebiteľ má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru zo strany predávajúceho. Túto skutočnosť je spotrebiteľ povinný predávajúcemu oznámiť e-mailom. Meniť objednávku a opravovať chyby je možné do okamihu odoslania tovaru.

Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva je vždy uzatváraná na dobu určitú, od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim. Týmto nezanikajú práva kupujúceho ani predávajúceho, ktoré podliehajú platnej slovenskej legislatíve a týmto obchodným podmienkam.

3. Ceny

Predajná cena tovaru je uvedená pri každom produkte. Táto cena je vrátane DPH a je konečná. Pokiaľ nie je pri tovare výslovne uvedená doprava zadarmo, nie je v cene produktu doprava zahrnutá.

4. Spôsoby a ceny dopravy, dodanie tovaru

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov (už od 24 hodín) a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Dodanie avizujeme telefonicky alebo e-mailom pri potvrdení objednávky. Pri platbe na predfaktúru je dodacia doba rovnaká, ale začína sa počítať od pripísania platby na náš účet, pokiaľ sa nedohodne inak.

Pri tovare, ktorý nie je skladom v našej predajni, sa vami objednaný tovar objednáva u výrobcu. V takomto prípade vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť si vybratý tovar za iný. K expedičnej dobe si musíte pripočítať čas (2–3 dni) potrebný na doručenie pri zaslaní poštou, pri dodaní prepravnou spoločnosťou je to do 24 hodín na území Slovenska.

Pri doručení zásielky prepravnou spoločnosťou je vhodné uviesť do adresy doručenia mobilné telefónne číslo (doporučujeme priamo vo formulári záväznej objednávky), aby sa náš pracovník vedel s vami dohodnúť na presnom čase a mieste dodania tovaru. Taktiež doporučujeme uviesť adresu, na ktorej sa cez deň zdržujete, nakoľko prepravná spoločnosť vykonáva doručenie spravidla počas normálneho pracovného času. Miesto odberu a spôsob dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je montáž predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje návod na používanie výrobku v slovenskom jazyku. Tovar, spoločne s daňovým dokladom, vám dodáme ihneď po pripísaní faktúrovanej sumy na bankový účet Ultraining s.r.o. Daňový doklad vám zašleme e-mailom. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar.

Konkrétne platné spôsoby dopravy a ich ceny sú uvedené v sekcii Doprava a platba.

5. Spôsoby a ceny platby

Kupujúci má možnosť uhradiť dohodnutú cenu za tovar výberom jednej z nižšie uvedených poskytovaných možností platby:

 • dobierkaplatba v hotovosti pri prevzatí tovaru od prepravcu.
 • hotovosť – platba na mieste v prevádzke spoločnosti pri prebraní do vlastných rúk
 • bankový prevod bezhotovostná platba bankovým prevodom. Údaje potrebné k platbe obdrží kupujúci v e-maile potvrdzujúcom prijatie objednávky. Zásielka bude odoslaná po prijatí platby na účet predávajúceho. Pokiaľ nebude úhrada platby uskutočnená do 10 dní od zaslania platobných údajov, bude predávajúci považovať objednávku kupujúceho za stornovanú.
 • online platba kartou
 • splátkový systém – platba cez splátkový systém Cetelem alebo Quatro

Viac informácií o spôsoboch platby a ich cenách je uvedené v sekcii Doprava a platba.

6. Práva z vadného plnenia

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (predovšetkým ustanoveniami § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka). Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá závady.

Predovšetkým predávajúci zodpovedá voči kupujúcemu, že v dobe keď kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak neexistuje dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi uskutočňovanej,
 • je tovar vhodný na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
 • tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením zmluvnej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvného vzorku alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odstavci obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.

Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.

Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

7. Reklamačný poriadok

Na celý tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Záruka sa vzťahuje na všetky zjavné a skryté závady tovaru, ktoré nie sú zlúčiteľné s jeho funkčnosťou, funkčnými a estetickými vlastnosťami. Ako záručný list slúži faktúra (dodací list), ktorý predajca kupujúcemu zašle spolu s tovarom.

Kupujúci je povinný si tovar pri jeho prevzatí skontrolovať. Prevzatím sa rozumie odovzdanie tovaru prepravcom. Za vady vzniknuté počas prepravy tovaru predajca neručí. Pokiaľ kupujúci pri skontrolovaní tovaru zistí, že je obal výrobku mechanicky poškodený, má povinnosť tovar od prepravcu neprevziať. O tejto skutočnosti kupujúci predajcu upozorní e-mailom alebo telefonicky. V tomto prípade predajca kupujúcemu zásielku zašle opäť s nepoškodeným obalom. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu bezodkladne po vykonaní prehliadky dodaného tovaru všetky závady. Po zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru s údajmi na faktúre alebo dodacom liste je nutné podať o tomto stave správu predávajúcemu do troch dní od prevzatí tovaru. Kupujúci môže oznámiť zistené vady predajcovi písomne na adresu predávajúceho alebo na e-mailovú adresu eshop@concept2.sk. V oznámení kupujúci predávajúcemu uvedie popis zistených závad a nárok, ktorý v dôsledku závady uplatňuje. Kupujúci môže pre túto skutočnosť využiť reklamačný formulár.

Kupujúci v dôsledku závady tovaru môže uplatniť nasledujúce nároky: dodanie chýbajúceho tovaru, výmena tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. Pri reklamácii je nutné v každom prípade predložiť kópiu faktúry, doklad o zaplatení a dodaní tovaru a samotný reklamovaný tovar. V prípade reklamácie závady tovaru, za ktorého kvalitu prevzal predávajúci záruku od výrobcu, musia byť závady reklamované najneskôr do konca záručnej lehoty. Predávajúci je povinnný reklamáciu vybaviť v zákonnej lehote, najneskôr do 30 dní. Lehota pre vybavenie reklamácie začína plynúť dňom doručenia tovaru na adresu predávajúceho.

8. Odstúpenie od zmluvy

Pokiaľ je kúpna zmluva uzavretá pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s ustanoveniami Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, začne plynúť táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru).

V prípade, že si spotrebiteľ želá podľa hore vyššie uvedeného zákona odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, informuje predávajúceho na e-mailovú adresu eshop@concept2.sk alebo písomne na adresu: Ultraining s.r.o., Skubínska 13, 974 09 Banská Bystrica.

Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvori prílohu týchto obchodných podmienok.

Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, budú mu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu príjde oznámenie o odstúpenie od kúpnej zmluvy, všetky platby, ktoré od spotrebiteľa obrdržal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný predávajúcim). Pre vrátenie platieb použije predávajúci rovnaký platobný prostriedok, ktorý spotrebiteľ použil pre uskutočnenie počiatočnej transakcie, pokiaľ spotrebiteľ výslovne neurčil inak. Platbu predávajúci spotrebiteľovi vráti až po obdržaní vráteného tovaru.

Ustanovenia zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nie je možné chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy odovzdať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, daňového dokladu atď.). Ak nebude tovar vrátený v pôvodnom obale alebo ak bude tovar či obal poškodený, má predávajúci nárok na úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Predávajúci je v takomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takomto prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Tovar na ktorý sa odstúpenie vzťahuje, je potrebné zaslať ako balík – doporučenú zásielku na adresu predávajúceho, nie však na dobierku. Spotrebiteľ nesie priame náklady spojené s vrátením tovaru.

9. Ochrana osobných údajov

V súvislosti s používaním nášho internetového obchodu sa zaväzujeme chrániť vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj „Nariadenie“) a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „Zákon“).

Ak máte u nás vytvorený účet, zadali ste pri jeho vytvorení e-mailovú adresu a heslo. Tieto údaje slúžia na prístup k vášmu účtu v našom obchode a preto vás prosíme, aby ste uvedené údaje bezpečne uschovali a neposkytovali ich nikomu, ani nám. Za prípadné zneužitie vašich prihlasovacích údajov nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Tieto informácie sú nevyhnutné pre vašu identifikáciu ako zákazníka. Slúžia k realizácii a prevedeniu nevyhnutných bankových operácií a započítaniu vašej platby za nakúpený tovar za účelom správnej dodávky tovaru a na komunikáciu s vami.

Registrovaním a používaním internetového obchodu www.concept2.sk súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch.

Vaše osobné údaje sú dôverné a nie sú poskytované žiadnym iným subjektom. Naša spoločnosť sa zaručuje, že nepredá, neprenajme a ani inak neposkytne vaše údaje žiadnej tretej strane.

V prípade, že budete chcieť vymazať údaje o vás z našej databáze, informujte nás o tom písomne na adrese Ultraining s.r.o., Skubínska 13, 974 09 Banská Bystrica.

10. Alternatívny spôsob riešenia sporov

10.1 Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: eshop@concept2.sk.   

10.2 Ak vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

10.3 Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

10.4 Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 3. 7. 2018 sa nachádza tu. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

10.5 Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

10.6 Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
 • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

10.7 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na tomto odkaze. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

10.8 Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

11. Záverečné ustanovenia

Objednávka spotrebiteľa je po svojom doručení predávajúcemu ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky vedúce k uzavretiu zmluvy sú spotrebiteľovi zrejme z vlastného procesu objednávky. Kupujúci má možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet apod.) pre uskutočnenie samotnej objednávky nesie kupujúci.

Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru.

Zaväzujeme sa dodať správny tovar v správnom množstve a v dohodnutej cene platnej a potvrdenej vami v momente odoslania elektronickej objednávky. Spolu s tovarom zákazníkovi doručíme aj daňový doklad – faktúru a záručný list výrobcu (ak ho výrobca tovaru poskytuje).

Kupujúci pri odoslanej objednávke prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi. Zároveň sa zaväzuje zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo „Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb.“ v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 8. 6. 2021.

AUTORIZOVANÝ PREDAJCA A SERVIS PRE SLOVENSKO

Viac informácií