Šport C2 Indoor Rowing

Hľadaj články
Úvod / Tréning na veslárskom trenažéri podľa srdcovej frekvencie 3

Tréning na veslárskom trenažéri podľa srdcovej frekvencie 3

RADY ZAČIATOČNÍKOM

Čím by sa mal riadiť športovec v počiatku práce so športtesterom?

1. Obstarať si vhodný typ meracieho zariadenia pre sledovanie SF (podľa cieľa, ktorý chce dosiahnuť, prípadne podľa finančných možností).

2. Postupne sa oboznámiť s obsluhou a všetkými možnosťami využitia daného zariadenia.

3. Získavať predstavu o zaťažení organizmu na základe sledovania a analýzy fyziologickej krivky z tréningového procesu a pretekov.

4. Zahájiť plánovanie športovej prípravy s využitím poznatkov a konkretizáciou zaťaženia pomocou údajov SF.

5. Riadiť tréningové zaťaženie na základe údajov SF.

6. Stanoviť systém kontroly trénovanosti za pomoci údajov SF. Systém využiť pre spätno-väzbové regulačné mechanizmy skvalitňovania športovej prípravy.

7. Zahájiť využívanie poznatkov zo sledovania SF v celom komplexe športovej prípravy (aktívna i pasívna regenerácia, prípadne rehabilitácia a pod.)

Pri tejto príležitosti je potrebné povedať, že ako v minulosti, tak i v súčasnosti je veľa športovcov (a trénerov), ktorí vo svojich športových odvetviach, kde sledovanie SF má svoje významné opodstatnenie vyplývajúce zo štruktúry daného športu, tak silný ukazovateľ akým je SF buď vôbec, alebo iba povrchne využívajú.

Ak údaje SF vôbec sledujú spravidla zostávajú iba na úrovni jeho registrovania. Najdôležitejšia fáza, ktorá spočíva v analyticko-plánovacej sfére pre stanovovanie zaťažovania organizmu nie je spravidla vôbec v dostatočnom rozsahu realizovaná. Jedným z rozhodujúcich prvkov úspešnosti tejto metódy práce je totiž to, aby údajom o práci vlastného srdca (pod vedením odborníka) postupne v maximálnej možnej miere porozumel sám realizátor výkonu – t.j. ŠPORTOVEC.

Zdroj: Olšák Stanislav: Srdce, zdravie, šport. RAVAL 1997

Svalové skupiny